Tổng công ty XDNN VN (VINACCO) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh