mua ban truc tuyen | thiet ke website | thiết kế website | mua bán trực tuyến | mua sam | đồ gia dụng | mỹ phẩm | thực phẩm | rượu | Quà tặng tết| Phần mềm | Thực phẩm chức năng | Thuc pham chuc nang | Đồ dùng sinh hoạt | Phụ kiện Laptop | Gốm sứ phong thủy | Gom su Bat Trang | quà tặng gốm sứ | mua trực tuyến | mua ban online | mua ban truc tuyen | mua bán online | mua bán trực tuyến | mua sắm | ban hang online | Bán hàng online | bán hàng trực tuyến | ban hang truc tuyen | Rượu vang chile | Ruou vang chile | rượu nhập khẩu | ấm chén | ấm chén minh long | ấm chén bát tràng | tủ vải | tủ vải thanh long | tu vai | đèn sạc | den sac | Phần mềm kế toán | phan mem ke toan |thiet ke web gia re|thiet ke website gia re |thiết kế web giá rẻ | thiết kế website giá rẻ | tu vai, tủ vải, | giay dan tuong| giấy dán tường | nam lim xanh | nấm lim xanh | đai massage | đai massage giảm béo | đai giảm béo | dai giam beo bung

Tin tức
Tìm kiếm
Off Telex VNI
Thông tin thị trường

Đối tác liên kết
Dự án Keangnam
Tỷ giá ngoại tệ
MuaBán
AUD16.21516.492
CAD17.17117.516
CHF22.79923.257
EUR26.03326.764
GBP30.37430.860
HKD2.9132.978
JPY201208
KRW1921
SGD16.90117.206
THB715745
USD23.15023.250
Source vietcombank.com.vn
Giá vàng
Vinacco Vinacco BK Bac Ninh Vinacco
Stats
Lượt truy cập: 696470
Trực tuyến: 13
Tin tức » Tin tức - Sự kiện »
Số lượt xem: 1790
Gửi lúc 10:55' 08/01/2015
Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Số:             /QĐ-BCĐCPH

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị,                                                               Ban Kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Xây dựng                Nông nghiệp Việt Nam- CTCP

                                                           ----------------------------------

 

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứNghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam - CTCP.

Điều 2:   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông lần đầu Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

-          Như Điều 2;

-          BTC ĐHĐCĐ TCT.

-         Lưu VP TCT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CPH TỔNG CÔNG TY

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

BẠCH QUANG DŨNG

 

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

 

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,                                                             BAN KIỂM SOÁT TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGLẦN ĐẦU

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

(Ban hành và có hiệu lực từ ngày 25/12/2014 theo Quyết định số ……/QĐ-BCĐCPH ngày 25/12/2014 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 
 

 

 

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.         Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1.        Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam – CTCP tại ĐHĐCĐ lần đầu, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2.        Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm:

·           Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

·           Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

3.        Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Tổng công ty), thành viên Ban Kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Điều 2.         Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1.        Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2.        Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

·           Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;

·           Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội;

·           Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

·           Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

 

Điều 3.         Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1.        Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

·           Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

·           Là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ Tổng công ty cấm làm thành viên Hội đồng quản trị.

·           Tốt nghiệp đại học, có năng lực tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp;

·           Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu ít nhất 5% số vốn điều lệ hoặc có thể là người không nắm giữ cổ phần của Tổng công ty nhưng người đó phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý sản xuất kinh doanh và trong ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty.

2.        Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

·           Các cổ đông nắm ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;

·           Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

·           Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viênvào Hội đồng quản trị;

·           Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

·           Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04)ứng viên vào Hội đồng quản trị;

·           Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

·           Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

·           Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị.

Điều 4.         Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

1.        Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:

·           Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

·           Là những người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Thành viên ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Tổng công ty.

·           Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

·           Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Tổng công ty.

2.        Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát:

·           Các cổ đông nắm ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát;

·           Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viênvào Ban Kiểm soát;

·           Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử  tối đa hai (02) ứng viênvào Ban Kiểm soát;

·           Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa đủ số ứng viên vào Ban Kiểm soát.

Điều 5.         Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

·           Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.vinacco.vn;

·           Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.vinacco.vn;

·           Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 6.         Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 7.         Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 16h ngày 08/01/2015(tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 68 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:  04 3869 3992                   Fax: 04 3869 3689

Liên hệ: Bà Tô Thị Hồng Lam            Điện thoại: 0912642088

 


CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

 

Điều 8.         Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1.        Phiếu bầu

·           Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành;

·           Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

·           Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2.        Ghi phiếu bầu

·           Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

·           Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

·           Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3.        Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

·           Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty, không có dấu của Tổng công ty;

·           Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

·           Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

·            Cổ đông hoặc Người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 9.         Phương thức bầu cử

·           Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

·           Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT được bầu hoặc số lượng Thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

Điều 10.     Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1.        Ban Kiểm phiếu

·           Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

·           Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2.        Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

·           Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

·           Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

·           Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

·           Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11.     Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

·           Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 03-05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

·           Ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát là 02-03ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

·           Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12.     Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

·           Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

·           Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13.     Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14.     Quy chế này gồm có 14 điều do Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành.

     

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO CPH TỔNG CÔNG TY

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

BẠCH QUANG DŨNG

 

 

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT, BKS

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1.             Loại phiếu bầu cử

-        Phiếu Bầu HĐQT

-        Phiếu Bầu BKS

2.             Bỏ phiếu

-        Bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

3.       Ghi Phiếu bầu cử

-        Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

-        Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.

-        Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên vào Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

1.000 x 5 = 5.000 Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên vào Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

 

Họ tên

ứng cử viên

Số phiếu bầu

 

1. Ứng viên 1

1.000

2. Ứng viên 2

1.000

3. Ứng viên 3

1.000

4. Ứng viên 4

1.000

5. Ứng viên 5

1.000

Tổng số phiếu bầu

5.000


Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên

ứng cử viên

Số phiếu bầu

1. Ứng viên 1

5.000

2. Ứng viên 2

0

3. Ứng viên 3

0

4. Ứng viên 4

0

5. Ứng viên 5

0

Tổng số phiếu bầu

5.000

 

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên

ứng cử viên

Số phiếu bầu

 

1. Ứng viên 1

1.000

2. Ứng viên 2

500

3. Ứng viên 3

1.500

4. Ứng viên 4

1.000

5. Ứng viên 5

1.000

Tổng số phiếu bầu

5.000


Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

 

Họ tên

ứng cử viên

Số phiếu bầu

1. Ứng viên 1

1.000

2. Ứng viên 2

1.000

3. Ứng viên 3

0

4. Ứng viên 4

0

5. Ứng viên 5

0

Tổng số phiếu bầu

2.000

 

2.       Phiếu bầu không hợp lệ

-        Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Tổng công ty;

-        Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

-        Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;

-        Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.


Các tin mớiCác tin khác.