Danh Sách Cổ Đông TCT & Thông Báo Phát Hành Thêm Cổ Phiếu Chào Bán

DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC CỦA TỔNG CÔNG TY (cập nhật 31/12/2018)
TT Họ và tên Số lượng cổ phần sở hữu Giá trị CP sở hữu theo mệnh giá (VNĐ) Tỷ lệ vốn góp của
cổ đông(%)
1 CTY CP Địa ốc Phú Đông 3,409,300 34,093,000,000 44.859%
2 CT CP ĐTXD & DVTM Thái Thịnh 2,356,000 23,560,000,000 31.000%
3 Trương Văn Quang 1,100,000 11,000,000,000 14.474%
4 Trần Thị Thu Hà 369,100 3,691,000,000 4.857%
5 Nguyễn Thanh Tùng 210,400 2,104,000,000 2.768%
6 Các cổ đông còn lại 155,200 1,552,000,000 2.042%