Tổng quan công ty

I. Giới thiệu chung:

 1. Tên tiếng Việt: Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần(Vinacco)
 1. Tên tiếng Anh: Viet Nam Agricultural of Construction Joint Stock Corporation
 2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
 3. Trụ sở chính: 68 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại: 0243 869 3992
 • Fax: 0243 869 3689
 • Email: tchc.vinacco@gmail.com, website: vinacco.vn
 1. Vốn điều lệ: 130.000.000.000 VNĐ ( một trăm ba mươi tỷ đồng)
 2. Người đại diện: ông Lê Anh Tuấn. Chức danh: Tổng giám đốc.

II. Quá trình thành lập:

 • Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập trên cở sở hợp nhất các Liên hiệp: Liên hiệp các xí nghiệp Xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Liên hiệp các xí nghiệp Xây lắp nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm và các Doanh nghiệp Xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm (cũ) theo Quyết định số 1853NN-TCCB/QĐ ngày 01/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Ngày 8/2/2007, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT ra Quyết định số 378/QĐ-BNN-ĐMDN về việc thành lập công ty mẹ – Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Ngày 4/6/2010, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quyết định số 1502/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển công ty mẹ Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên – Công ty mẹ – Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Ngày 15/7/2014, Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 1162/QĐ-TTg về việc phê duyêt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng Công Xây dựng và Phát triển Nông thôn thành Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần.
 • Ngày 09/01/2015 Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua Điều lệ và tổ chức hoạt động, ngày 27/01/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần. Tổng Công ty hoạt động loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần từ cuối tháng 01/2015