HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Văn Quang

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Lê Anh Tuấn

Tổng Giám Đốc, Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị

Ngô Quang Phúc

Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị

Bạch Quang Dũng

Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị

Trần Thị Thu Hà

Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị

BAN KIỂM SOÁT

Cao Thị Ngân

Trưởng Ban Kiểm Soát

Lê Huy Tuyến

Trưởng phòng Kỹ Thuật, Thành Viên Ban Kiểm Soát