Dự án

Nhân viên

Tỉ doanh thu

Năm kinh nghiệm

Dự án

Nhân viên

Tỉ doanh thu

Năm kinh nghiệm

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Xây dựng DD & CN

Thủy lợi – Thủy điện

Hạ tầng giao thông

Cho thuê thiết bị

ĐỐI TÁC