Xây dựng, mở rộng Bệnh viện A Thái Nguyên

Bệnh viện A Thái Nguyên
bệnh viện A Thái nguyên
previous arrow
next arrow
Bệnh viện A Thái Nguyên
bệnh viện A Thái nguyên
previous arrow
next arrow
Dự án: Xây dựng, mở rộng Bệnh viện A Thái Nguyên

Chủ đầu tư:

Địa điểm: Phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên

Tiến độ: Đang thi công