Dự án âu neo đậu tránh trú bão Cửa hội – Xuân Phố(GĐ1)

duự án âu neo đậu tránh trú bão 1
dự án âu neo đậu tránh trú bão 2
previous arrow
next arrow
duự án âu neo đậu tránh trú bão 1
dự án âu neo đậu tránh trú bão 2
previous arrow
next arrow
Dự án: Âu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa hội – Xuân Phố (GDD1)

Chủ đầu tư: BQL các dự XDCB ngành NN & PTNT Hà Tĩnh

Địa điểm: Nghi Xuân, Hà Tĩnh